Skip to content Skip to footer

Hara Trade OÜ  on võtnud endale eesmärgiks olla isikuandmete töötlemisel Sinule
usaldusväärseks ja Sinu õigusi austavaks partneriks. Sellest lähtuvalt oleme
koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist,
kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.
1. MÕISTED
1.1. Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Hara Trade OÜ teavet või teave,
millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest
isikust Kliendid, koostööpartnerid ning töötajad kelle kohta on Hara Trade OÜ-l
Isikuandmeid.
1.2. Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab Hara Trade OÜ
Isikuandmete Töötlemise põhimõtted.
1.3. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku
kohta.
1.4. Isikuandmete Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav
toiming. Näiteks: Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine,
muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja
väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine,
sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata
toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.
1.5. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi
kasutada Hara Trade OÜ teenuseid.
1.6. Leping on Hara Trade OÜ ja Kliendi vahel sõlmitud Teenuse osutamise või muu
leping.
1.7. Veebileht www.hara.ee on Hara Trade OÜ veebileht.
1.8. Külastaja on isik, kes kasutab Hara Trade OÜ veebilehte.
1.9. Laps on Isikuandmete Töötlemise kontekstis Eesti Vabariigis alla 13-aastane
isik.
1.10. Teenused on igasugused Hara Trade OÜ poolt pakutavad teenused ja tooted.
1.11. Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebilehe Külastaja
seadmesse.
1.12. Müügikanalid on Hara Trade OÜ poolt kasutatavad Andmesubjektiga
suhtlemise viisid, kaupade müügiks ning teenuste osutamiseks loodud vahend. Sh e-

post, telefon, avalik ja sotsiaalmeedia, erinevad vestlusliinid, individualiseeritud ja
interaktiivsed reklaamid ja muud sarnased tööriistad Veebilehtedel ja mujal.
1.13. Tooteportfell on Hara Trade OÜ erinevad tooted ja Teenused, mille nimekiri on
kättesaadav veebilehelt www.hara.ee
Privaatsustingimustes, Lepingus, Üldtingimustes ja pooltevahelises suhtluses
kasutatakse mõisteid eelnevalt märgitud tähenduses.
2. ÜLDSÄTTED
2.1. Hara Trade OÜ on juriidiline isik registrikoodiga 16668869, asukohaga Pirita tee
20a/1, Tallinn, Harjumaa
2.2. Isikuandmeid võib Hara Trade OÜ töödelda:
2.2.1. vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid;
2.2.2. volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi;
2.2.3. vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse.
2.3. Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning
Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Hara Trade
OÜ töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude Hara Trade OÜ valduses
olevate Isikuandmetega.
2.3.1. Privaatsustingimusi võivad täiendada Veebilehel või seadmetes avaldatavaid
privaatsusteadaandeid, samuti võib Privaatsustingimusi nendega muuta ja täiendada
3. PÕHIMÕTTED
3.1. Hara Trade OÜ lähtub Isikuandmete Töötlemisel alati Andmesubjektide
huvidest, õigustest ja vabadustest.
3.2. Hara Trade OÜ eesmärgiks on vastutustundlik Isikuandmete Töötlemine, mille
puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis
demonstreerima Isikuandmete Töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.
3.3. Hara Trade OÜ kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvad protsessid,
juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:
3.3.1. Seaduslikkus. Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks seadusest
tulenev alus, näiteks nõusolek;

3.3.2. Õiglus. Isikuandmete Töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et
Andmesubjektil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas Isikuandmeid
Töödeldakse.
3.3.3. Läbipaistvus. Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev.
3.3.4. Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt
kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil,
mis on nende eesmärkidega vastuolus.
3.3.5. Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning
tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et Isikuandmete Töötlemine
eesmärgi seisukohast ebaõiged Isikuandmed kustutataks või parandataks.
3.3.6. Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab
Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks,
milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui Hara Trade OÜ soovib
hoida Isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik,
anonümiseerib Hara Trade OÜ andmed selliselt, et Andmesubjekt ei ole enam
tuvastatav. Andmete puhul, mille on Hara Trade OÜ saanud läbi kliendi- või muu
sarnase suhte, säilitab Hara Trade OÜ vastavalt parimale tavale ning nõusoleku
alusel töödeldavaid andmeid kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.
3.3.7. Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete Töötlemine toimub
viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või
ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või
kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid. Hara
Trade OÜ omab nii ettevõttesiseseid juhiseid, eeskirju töötajatele, kui ka eraldi
lepinguid iga volitatud töötlejaga, mis näevad ette parimad praktikad, pideva
riskihindamise ning asjakohased tehnilised ja organisatoorsed meetmed
Isikuandmete Töötlemisel.
4. ISIKUANDMETE KOOSSEIS
4.1. Hara Trade OÜ kogub muuhulgas järgmist tüüpi Isikuandmeid:
4.1.1. Andmesubjekti poolt Hara Trade OÜ avaldatud Isikuandmed (nimi, e-posti
aadress, postiaadress, telefoninumber);
4.1.2. Andmesubjekti ja Hara Trade OÜ tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid
Isikuandmed;
4.1.3. Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt
sotsiaalmeedias);
4.1.4. Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad Isikuandmed (nt
Veebilehel veedetud aeg);

4.1.5. Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed;
4.1.6. Hara Trade OÜ poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (kliendisuhte
raames toimunud kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).
5. ISIKUANDMETE KOOSSEIS NING TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED
5.1. Hara Trade OÜ Töötleb Isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel.
5.2. Nõusoleku alusel Töötleb Hara Trade OÜ isikuandmeid täpselt nendes piirides,
ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute
puhul lähtub Hara Trade OÜ põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest
küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges
ja lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või
suulise avaldusena. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt,
teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebilehel.
5.3. Õigustatud huvi tähendab Hara Trade OÜ huvi enda ettevõtte majandamiseks ja
juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke Teenuseid turul. Seadusest
tuleneval alusel Töötleb Hara Trade OÜ Isikuandmeid vaid pärast hoolikat
hindamist, tuvastamaks, et Hara Trade OÜ on õigustatud huvi, mille alusel
Isikuandmete Töötlemine on vajalik ning vastavuses Andmesubjekti huvide ja
õigustega.
Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel
eesmärkidel:
5.3.1. Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks Isikuandmete Töötlemine, mis on
rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks;
5.3.2. Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada Teenuste ja toodete
kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja
personaalsemaid pakkumisi;
5.3.3. Veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude Teenuste kasutamisel kogutavad
identifikaatorid ja Isikuandmed. Hara Trade OÜ kasutab kogutavaid andmeid
veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise
tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning
kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks;
5.3.4. Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate
korraldamine, Klientide ja Külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud
turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine;
5.3.5. Kliendi ja Külastaja käitumise analüüsimine erinevates Müügikanalites,
Veebilehtedel;

5.3.6. Teeninduse monitooring – Hara Trade OÜ võib salvestada nii enda asukoha
ruumides kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi,
samuti teavet ja muid toimingud, mis Hara Trade OÜ on teinud ning vajadusel
kasutab neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks;
5.3.7. Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning
Veebilehtede turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja
talletamiseks võetavad meetmed;
5.3.8. Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
5.4. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Töötleb Hara Trade OÜ Isikuandmeid
seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside
rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või
rahapesu reeglite järgimisel.
5.5. Juhul kui Isikuandmete Töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks
Isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindab
Hara Trade OÜ hoolikalt sellise uue Töötluse lubatavust.
6.1. Hara Trade OÜ teeb koostööd isikutega, kellele Hara Trade OÜ võib edastada
koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid.
6.2. Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla näiteks:
postiteenust vahendavad või osutavad isikud, IT partnerid, võlgade
sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, asutused ja organisatsioonid
tingimusel, et:
6.2.1. vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik;
6.2.2. Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt Hara Trade OÜ juhistele ning
kehtiva lepingu alusel.
7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS
7.1. Hara Trade OÜ säilitab Isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja.
Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks
parimaid praktikaid ning vastavalt Hara Trade OÜ poolt selleks kehtestatud korrale.
7.2. Hara Trade OÜ on kehtestanud juhiseid ja protseduurireegleid sellest, kuidas
tagada Isikuandmete turvalisus nii läbi organisatoorsete kui tehniliste meetmete
kasutamise.
7.3. Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab Hara
Trade OÜ tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning

tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerib Hara Trade OÜ
kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud moel Andmekaitse Inspektsiooni ja
Andmesubjekti otse.
8. LASTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
8.1. Hara Trade OÜ ei kogu teadlikult informatsiooni alla 13-aastaste isikute ehk
Laste kohta ning teadliku sellekohase tegevuse korral lähtume lapsevanema või
eestkostja soovidest.
8.2. Juhul kui Hara Trade OÜ saab teada, et on kogunud Isikuandmed siiski Lapselt
või Lapse kohta, teeb Hara Trade OÜ endast parima selliste Isikuandmete
Töötlemise lõpetamiseks.
9. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
9.1. Nõusolekuga seonduvad õigused:
9.1.1. Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada Hara Trade OÜ oma soovist
nõusolek Isikuandmete Töötlemiseks tagasi võtta.
9.1.2. Hara Trade OÜ antud uudiskirja saaja nõusolekut saad tagasi võtta uudiskirja
all olevalt lingilt.
9.2. Isikuandmete Töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused:
9.2.1. Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta
kogutud Isikuandmete kohta.
9.2.2. Õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Andmesubjekti õigust Töödeldavate
Isikuandmete koopiale.
9.2.3. Õigus ebaõigete Isikuandmete parandamisele.
9.2.4. Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus
nõuda, et Isikuandmed kustutataks näiteks, kui Töötlus toimub ainult nõusoleku
alusel.
9.2.4.1. Sellisel juhul kaob ka võimalus osaleda Hara Trade OÜ
lojaalsusprogrammis, kuna klient ei ole enam tuvastatav.
9.2.5. Õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist. See õigus tekib muuhulgas
juhul, kui Isikuandmete Töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui
Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda
Isikuandmete Töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal

Isikuandmete õigsust kontrollida või kui isikuandmete Töötlemine on ebaseaduslik,
kuid Andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist.
9.2.6. Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti
Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane.
10. ÕIGUSTE TEOSTAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE
10.1. Õiguste teostamine:
10.1.1. Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse,
taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda Hara Trade OÜ poole e-posti teel
info@hara.ee
10.2. Kaebuste esitamine:
10.2.1. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Hara Trade OÜ poole,
Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete
Töötlemisel on rikutud tema õigusi.
10.2.2. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel
aadressil:  http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon .
11. KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD
11.1. Hara Trade OÜ võib koguda Veebilehtede ja teiste infoühiskonnateenuste
Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis
talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale)
või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning
neid andmeid töödelda.
11.2. Hara Trade OÜ kasutab kogutavaid andmeid, et: võimaldada Teenuse
osutamine vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim Teenuse
kvaliteet; muuta veebilehe kasutuskogemust Kliendile mugavamaks; informeerida
Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja
tõhustada turunduspingutused; analüüsida kliendikäitumist ning seeläbi parendada
veebikogemust; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid
kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste
fikseerimiseks.
11.3 Kasutame oma veebilehe keskkonna küpsiseid kasutajate tuvastamiseks
unikaalsete, kuid anonüümsete isikutena.
11.4. Hara Trade OÜ kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis
kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles Veebilehe
korduval kasutamisel; reklaamiküpsiseid kasutatakse Külastajale sobilike materjalide

edastamiseks või selleks, et piirata sama reklaami nägemise kordade arvu
veebilehel. Kolmandate osapoolte Küpsiseid kasutavad Hara Trade OÜ partnerite
Veebilehed. Nende Küpsiste tekkimist Hara Trade OÜ ei kontrolli, seega nende
küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest.
11.5. Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebilehel,
Infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris. Juhul, kui Külastaja ei soovi
veebilehel küpsiste kasutamist lubada, võib ta need enda veebilehitseja seadetes
blokeerida, kasutada privaatse lehitsemise võimalust või need täielikult kustutada,
kasutades veebilehitseja teenusepakkuja poolt antud juhiseid.
Rohkem informatsiooni küpsiste haldamise kohta võib leida järgnevatelt
lehekülgedelt:
Chrome
Safari
iOS
Firefox
Internet Explorer
11.6. Enamik veebilehitsejaid lubavad vaikimisi Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult
lubamata ei ole Veebilehe funktsioonid Külastajale täies ulatuses saadaval ning võib
esineda meile ettenägematuid probleeme funktsionaalsuse ning
kasutuskogemusega. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine,
keelamine või kustutamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebilehitseja sätete,
infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide.
12. OLULISED DOKUMENDID, JUHISED, KORRAD
Hara Trade OÜ-l on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi.
Muutmisest teavitab Hara Trade OÜ Andmesubjekte www.hara.ee koduleheküljel.
Eeldame, et kui asute kasutama Hara Trade OÜ veebilehte www.hara.ee, olete
privaatsustingimustega tutvunud ja nõustunud.
12.1. Hara Trade OÜ Privaatsustingimuste rakendamisel lähtutakse järgmistest
dokumentidest, kordadest, juhistest:
12.1.1. Töötlemistoimingute register, milles on toodud kõik Isikuandmete Töötlemise
eesmärgid, viisid, töödeldavad Isikuandmete tüübid ja kategooriad ning vastavad
Töötlemise alused;
12.1.2. Isiku e-poe konto, mille kaudu saab Andmesubjekt ligi enda kohta Hara
Trade OÜ olemasolevate Isikuandmetele; saab neid parandada, muuta ning
teostada enda muid seaduse ja käesolevate Privaatsustingimuste alusel antavaid
õigusi;

12.1.3. Hara Trade OÜ organisatoorsete ja tehniliste meetmete kasutamise
põhimõtted, milles on toodud erinevad meetmed, mida Hara Trade OÜ rakendab
selleks, et hoida isikuandmed alati konfidentsiaalsete ja turvalistena;
12.1.4. All About Cookies (inglisekeelne): Küpsiste ja muude veebitehnoloogiate
kirjeldused, mida Hara Trade OÜ kasutab.
13. KONTAKTANDMED JA INFORMATSIOON
13.1. Hara Trade OÜ Andmesubjekti jaoks olulised kontaktandmed:
13.1.1. Hara Trade OÜ’iga saab Isikuandmete küsimustes ühendust e-posti aadressil
info@hara.ee